2022 Vergi Affı Vergi Borcu Yapılandırma Rehberi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’de Kabul Edildi ! (Vergi Affı ve Varlık Barışı)

Kamu alacaklarını yeniden yapılandıracak ve gerek TC vatandaşlarının yurt dışındaki varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekse yurt içinde olan ancak işletme kayıtlarında yer almayan varlıklarının işletme kayıtlarına alınması suretiyle ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan kanun teklifi Meclis gündeminde görüşülmek üzere temmuz ayında Meclis’e sunulmuştu. Vergi affı ve varlık barışını sağlayacak bu teklif bugün Meclis’te kabul edildi.

30 Haziran 2016 da dâhil, bu tarihten önceki dönemi içerecek olan kanun ile 90 Milyar TL vergi, 72 Milyar TL sosyal güvenlik primi olmak üzere yaklaşık 162 Milyar TL’nin ve 4,5-5 Milyon vergi mükellefinin kapsama alınacağı öngörülmektedir. İlk bakışta Kanun’un hem vergi hem de varlık barışının ikisini bir arada barındırdığı görülmektedir. Bu kapsamda; kesinleşmiş kamu alacakları yeniden yapılandırılacak, ihtilaflı kamu alacakları, tasfiye edilecektir. Matrah ve vergi artırımı ile matrah ve vergi artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması öngörülmektedir. İşletmenin gerçeğe uygun olmayan muhasebe kayıtlarının düzeltmeleri yapılarak, gerçek duruma uygun bir hale getirilmesi amaçlanmakta ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması adı altında, Varlık Barışı uygulaması yeniden hayata geçirilmektedir.

Kanun ile ilgili yaptığımız ayrıntılı çalışmayı özetle bilgilerinize sunarız;

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 

Kanunu 5 başlık altında toplayabiliriz.

1- Borçların taksitlendirilmesi,

2- Matrah ve vergi artırımı,

3- Borcun Ödeme Şekli ve Ortak Hükümler

4- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

5- Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması.

I- BORÇLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ :

A- Taksitlendirilecek Kamu Alacakları Kapsamı:

Yasa da taksitlendirilecek borçların kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. a) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; vergi, resim harçlar ile emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı paylarının,

– 30/06/2016 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

– 2016 yılına ilişkin olarak 30/06/2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

– 30/06/2016 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

  1. b)30/06/2016 tarihinden önce, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
  2. c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleritarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılan ve bu kanunun yayımlandığı tarihe veya bu kanunda belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan,

– 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi  ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 30/06/2016 tarihine kadar bitirilmiş olan inşaatlara ilişkin, eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 30/06/2016 tarihine kadar olan idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 30/06/2016 tarihinden önceki aylara ilişkin, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– Genel sağlık sigortası prim alacakları.

B- Tahsilinden Vazgeçilecek Kamu Alacakları :

Maliye Bakanlığına, Belediyelere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle;

  1. a) Kesinleşmiş Alacaklar;

Maliye Bakanlığı ve Belediyelerin Alacakları ;

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Bu kanunda belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

– Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş tutarın sadece gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

– Motorlu taşıtlar vergisinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE değişim oranlarının esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunun ihlal edilmemesi şartıyla, ödeme süresinin sonuna kadar, araç muayenelerinde borcun olmaması şartı aranılmaz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Alacakları ;

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Bu kanunda belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerine bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

– Gümrük vergilerinin aslına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

– Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla %70’i ile fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları ;

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takibi yapılan ve bu kanunun yayımlandığı tarihe veya bu kanunda belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan alacak asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

  1. b) Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar;

– İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmamış ya da dava açma süresi geçmemiş olan vergi tarhiyatları ve gümrük vergilerinde, vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin faiz ve gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile fer’i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

-İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda en son safhada ki tutar alınır.

Bu kanunun yayımlanmasından önce verilmiş en son karar;

  • Terkine ilişkin karar olması halindevergilerin/gümrük vergilerinin %20’si ile Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi halinde; vergilerin/gümrük vergilerinin %80’inden ve fer’i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.
  • Tasdik ve tadilen tasdike ilişkin karar olması halindetasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutara ilişkin faiz ve gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %80’i ile fer’i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

Ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.

Bu kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksitleri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinden ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma haklarını kaybederler.

  1. c) İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler;

– Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanmamış incelemelerin tamamlanmasından sonra vergilerin %50’si ile fer’ilerinin yerine, Yİ-ÜFE tutarları ile ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25; ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde başvurarak, ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

– İştirak halinde kesilen cezalarda, cezanın %25 inin ödenmesi halinde %75’inin tahsilinden vazgeçilir.

– Yasanın bu hükmünden yararlanacak olanların dava açmamış olması şarttır.

– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma hükümlerine müracaat etmiş ancak uzlaşma günün gelmemiş olan mükelleflerde bu madde hükmünden yararlanabilir.

II- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI :

A- Matrah Artırımı :

Mükellefler, bu yasada belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergi matrahını arttırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılamaz.

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN MATRAH ARTITIMI
YILLAR ARTIRIM ORANLARI (%) ASGARİ ARTIRIM TUTARLARI (TL)
GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ
İşletme Esası Bilanço Esası
2011 35   9.500 14.000 28.000
2012 30   9.890 14.820 29.650
2013 25 10.490 15.740 31.490
2014 20 11.160 16.740 33.470
2015 15 12.650 18.970 37.940

 

– Mükellefler, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar artırımda bulunurlar.

Arttırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir. Ancak geçmişte düzenli vergisini ödeyenler için %20 yerine, %15 oranında vergilendirilir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilmez.

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi  ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

B- Vergi (Stopaj) Artırımı :

Arial, sans-serifMükellefler kanunda belirtilen şartlar dahilinde gelir stopaj veya kurumlar stopaj vergisini arttırdıkları takdirde, ilgili dönemlerde arttırıma konu ödemelerle ilgili bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz.

VERGİ (STOPAJ) ÜCRET ÖDEMELERİ
YILLAR Artırım Oranları (%)
2011 6
2012 5
2013 4
2014 3
2015 2

 

– Mükellefler, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar artırımda bulunurlar.

– Stopaj artırımında bulunanların, gelir veya kurumlar verigisinden artırımda bulunma şartları yoktur.

C- Katma değer Vergisi Artırımı :

Bu kanunda belirtilen şartlar dahilinde KDV arttırdıkları takdirde, ilgili yıllara ait, KDV incelemesi ve tarhiyat yapılamaz.

Artırımlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen KDV beyannamelerinde ki, hesaplanan KDV sinin yıllık toplamı üzerinden yapılır.

KDV ARTIRIMI
YILLAR Artırım Oranları (%)
2011 3,5
2012 3,0
2013 2,5
2014 2,0
2015 1,5

 

– Mükellefler, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar artırımda bulunurlar.

– Artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

–  Matrah ve vergi artırımında bulunulması, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemelerine engel değildir. Ancak incelemeler bir ay içinde sonuçlandırılmaması halinde incelemeye devam edilemez.

– 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, matrah artırımı hükümlerinden yararlanamazlar.

III- BORCUN ÖDEME ŞEKLİ VE ORTAK HÜKÜMLER :

– Mükelleflerin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

-Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

– Bu kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın, ilk taksit süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara, bu kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

– Bu kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.

– Ödeme yapılacak tutar, taksit sayısına göre aşağıda belirtilen katsayılar ile çarpılır ve taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

1- Altı Taksit İçin;                  (1,08)

2- Dokuz Taksit İçin;             (1,12)

3- Oniki Taksit İçin;               (1,16)

4- Onsekiz Taksit İçin;          (1,24)

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamaz ama daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

– Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

– Borcun tamamen ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

– Bu Kanuna göre yapılan ödemeler nispetinde tatbik edilen hacizler kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.

 

IV- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ :

A- İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar :

 

– Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

– Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için özel karşılık hesabı açarlar. Karşılığın ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

– Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, indirimli orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilir ve beyanname verme süresinde ödenir.

 

B- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Mallar :

– Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebiliriler.

 

C- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar :

– Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2015 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu  Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

– Beyan edilen tutar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

V- BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI :

– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

– Söz konusu varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelere dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

-Yurt dışındaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka ve finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerine kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanabilirler.

– Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlerine kaydedebilirler.

– Bu işlemleri gerçekleştirenler hakkında hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı  ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamaz, vergi ve idari para cezaları kesilemez.

 

 

A:Sistem Global

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu